Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. I 2022

conform HG 878/2005 

Fabrica de ciment Fieni
Obiect de activitate: fabricarea cimentului

HeidelbergCement România S.A. - Fabrica de ciment Fieni îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizaţii:

  • Autorizaţia integrată de mediu nr. 70/09.04.2012, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, revizuită în data de 04.05.2021;
  • Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 90/12.10.2021, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa.

Factorii de mediu sunt atent monitorizaţi prin sisteme proprii şi în paralel prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, la perioade de timp specificate prin autorizaţiile deţinute.  

Emisiile la cuptorul de clincher sunt monitorizate continuu prin intermediul unor sisteme de monitorizare automată, pentru următorii indicatori: pulberi, NOx exprimaţi ca NO2, SOx exprimaţi ca SO2, acid clorhidric, acid fluorhidric, monoxid de carbon, amoniac, carbon organic total. 

Calitatea sistemului automat de măsurare este asigurată atât prin realizarea acțiunilor stabilite în planificarea internă de întreținere și mentenanță a acestuia, cât și prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, conform standardelor și legislației în vigoare aplicabile.

Acest sistem de măsurare continuă a emisiilor deține certificatul QAL1 (QAL = Nivel de asigurare a calității) și a fost supus procedurilor QAL 2, QAL 3 și AST (AST = Încercarea anuală de supraveghere) conform standardului european SR EN 14181/2015, rezultatele demonstrând calitatea măsurătorilor emisiilor de poluanți.  

De asemenea, pentru celelalte surse de emisie din procesul tehnologic cu emisii de pulberi se efectuează măsurători conform cerinţelor şi frecvenţei stabilite prin autorizaţia integrată de mediu, acestea fiind echipate cu instalaţii de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor.

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a indicatorilor de calitate a aerului se realizează prin măsurători trimestriale ale pulberilor sedimentabile şi pulberilor în suspensie (fracţia PM10).

Indicatorii de calitate a apelor uzate monitorizaţi sunt: pH, materii totale în suspensie, substanţe extractibile cu solvenţi organici, reziduu filtrat la 105°C, sulfaţi, cloruri, crom total, cupru, zinc, nichel, produse petroliere, calciu, magneziu, fier total, aluminiu, respectiv mercur şi plumb.

Operaţiunile de valorificare/eliminare a deşeurilor se desfăşoară numai cu operatori autorizaţi şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Titularul activităţii raportează periodic Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, rezultatele activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.

În perioada ianuarie - martie 2022, pentru factorii de mediu monitorizaţi, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie prevăzute în Autorizaţia integrata de mediu şi în Autorizaţia de gospodărire a apelor.

Cariera Lespezi
Obiect de activitate: exploatare calcar

HeidelbergCement România S.A. – Cariera de calcar Lespezi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizaţii:

  • Autorizaţiei de mediu nr. 31 din 28.02.2019 
  • Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 61/10.10.2019

Titularul activităţii monitorizează în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi impactul emisiilor rezultate din activitatea proprie în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată.

Rezultatele monitorizărilor, conform frecvenţei stabilite prin actele de reglementare, se raportează periodic Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa.

În perioada ianuarie - martie 2022, pentru factorii de mediu monitorizaţi  nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie pentru poluanţi, stabilite în Autorizaţia de Mediu şi în Autorizaţia de gospodărire a apelor.

Cariera Malu Roşu
Obiect de activitate: exploatare marnă şi argilă

HeidelbergCement România S.A. – Cariera Malu Rosu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de mediu nr. 23/08.02.2021.

Rezultatele monitorizărilor care se realizează conform frecvenţei stabilite prin actele de reglementare, se raportează periodic Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa.

Cariera Ceraşu Prahova
Obiect de activitate: exploatare gips

HeidelbergCement România S.A. – Cariera de gips Ceraşu, judeţul Prahova îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de mediu nr. PH – 6/06.01.2011, revizuită în data de 10.01.2019

Rezultatele monitorizărilor care se realizează conform frecvenţei stabilite prin actele de reglementare, se raportează periodic Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova.

Cariera Slănic Prahova
Obiect de activitate: exploatare tuf vulcanic

HeidelbergCement România S.A. – Cariera de tuf vulcanic, Slănic, judeţul Prahova îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de mediu nr. PH – 7/06.01.2011, revizuită în data de 10.01.2019.

Rezultatele monitorizărilor care se realizează conform frecvenţei stabilite prin actele de reglementare, se raportează periodic Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova.