Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. I 2023

conform HG 878/2005

Fabrica de ciment Chişcădaga
Obiect de activitate: fabricarea cimentului

HeidelbergCement România S.A. - Fabrica de ciment Chişcădaga îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizaţii:

  • Autorizaţia integrată de mediu nr. 6/26.11.2018, revizuita la 22.11.2021 si vizata in trim IV 2022
  • Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 28/09.02.2023.

Factorii de mediu sunt atent monitorizaţi prin sisteme proprii şi în paralel prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, la perioade de timp specificate prin autorizaţiile deţinute.  

Emisiile de la cuptorul de clincher sunt monitorizate continuu prin intermediul unor sisteme de monitorizare automată, pentru următorii indicatori: pulberi, NOx exprimaţi ca NO2, SOx exprimaţi ca SO2, acid clorhidric, acid fluorhidric, monoxid de carbon, carbon organic total, amoniac și periodic, prin intermediul unor laboratoare acreditate, se realizează măsurători pentru emisiile de dioxine și furani și metale grele.

Calitatea sistemului automat de măsurare este asigurată atât prin realizarea acțiunilor stabilite în planificarea internă de întreținere și mentenanță a acestuia, cât și prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, conform standardelor și legislației în vigoare aplicabile.

Acest sistem de măsurare continuă a emisiilor deține certificatul QAL1 (QAL = Nivel de asigurare a calității) și a fost supus procedurilor QAL 2, QAL 3 și AST (AST = Testarea anuală de supraveghere) conform standardului european SR EN 14181/2015, rezultatele demonstrând calitatea măsurătorilor emisiilor de poluanți.  

De asemenea, pentru celelalte surse de emisie din procesul tehnologic cu emisii de pulberi se efectuează măsurători conform cerinţelor şi frecvenţei stabilite prin Autorizaţia integrată de mediu, acestea fiind echipate cu instalaţii de reţinere, evacuare si dispersie a poluanţilor.

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a indicatorilor de calitate a aerului se realizează prin măsurători lunare ale pulberilor sedimentabile şi semestriale ale pulberilor în suspensie (fracţia PM10). 

Indicatorii de calitate a apelor uzate tehnologice şi menajere monitorizate, sunt: pH, materii totale în suspensie, CBO5, CCO-Cr, reziduu filtrat la 105°C, produse petroliere.

Operaţiunile de valorificare/eliminare a deşeurilor se desfăşoară numai cu operatori autorizaţi şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Titularul activităţii raportează periodic Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, rezultatele activităţii de monitorizare a factorilor de mediu conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.

În perioada ianuarie – martie 2023, pentru factorii de mediu monitorizaţi, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie prevăzute în Autorizaţia integrată de mediu şi în Autorizaţia de gospodărire a apelor.

Cariera Măgura Feredeului 
Obiect de activitate: Exploatarea calcarului şi transportul acestuia la Fabrica de Ciment Chişcădaga cu releul de benzi transportoare 

HeidelbergCement România S.A. – Cariera de Calcar Măgura Feredeului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:

  • Autorizaţiei de Mediu nr. HD-80 din 23.09.2016, revizuita la 11.01.2021, vizata in trim II 2022
  • Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 265 din 21.09.2016

Titularul activității monitorizează în perioadele de activitate nivelul emisiilor de poluanți și impactul emisiilor rezultate din activitatea proprie conform frecvenței stabilite prin actele de reglementare și le raportează periodic Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

În perioada ianuarie – martie 2023, pentru factorii de mediu monitorizati nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie.

Cariera Chişcădaga  
Obiect de activitate: Extracție argilă şi stocare temporară anvelope uzate

HeidelbergCement România S.A. – Cariera de Argila Chișcădaga își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:

  • Autorizaţiei de Mediu nr. HD-20 din 25.01.2019, vizata in trim I 2023
  • Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 334 din 18.10.2021

Titularul activității monitorizează în perioadele de activitate nivelul emisiilor de poluanți și impactul emisiilor rezultate din activitatea proprie conform frecvenței stabilite prin actele de reglementare și le raportează periodic Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

În perioada ianuarie – martie 2023, pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie.

Cariera Călanu Mic-Sâncrai 
Obiect de activitate: Exploatarea gipsului 

HeidelbergCement România S.A. – Cariera de Gips Călanu Mic-Sâncrai își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:

  • Autorizaţiei de Mediu nr. HD-21 din 25.01.2019, vizata in trim I 2023
  • Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 335 din 18.10.2021

Titularul activității monitorizează în perioadele de activitate nivelul emisiilor de poluanți și impactul emisiilor rezultate din activitatea proprie conform frecvenței stabilite prin actele de reglementare, și le raportează periodic Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

În perioada ianuarie – martie 2023, pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită de emisie.